Rydym yn hwyluso ac yn annog cyfathrebu rhwng Pwer Niwclear Horizon a'r gymuned leol

Rôl Grŵp Cyswllt y Prosiect yw hwyluso cyfathrebu rhwng Horizon a’r gymuned.

Gwahoddir aelodau i gynrychioli buddiannau a phryderon eu grwpiau a’u sefydliadau, gan chwarae rhan frwd ac adeiladol yn y trafodaethau a gynhelir yn ystod cyfarfodydd y Grŵp Cyswllt.

Mae’n llwyfan trafod ystyrlon a thryloyw, lle bydd modd i aelodau’r Grŵp Cyswllt a Horizon godi pwyntiau cadarnhaol a negyddol er mwyn cael trafodaeth agored a gonest. Os yw’n bosibl ac yn ymarferol, bydd Horizon bob amser yn gweithredu o ganlyniad i unrhyw faterion a godir.

Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd Horizon ei fod yn gohirio ei waith yn Wylfa Newydd ac yn ei ail safle yn Oldbury, oherwydd na fu’n bosib dod i gytundeb ar y cyllid a’r trefniadau masnachol cysylltiedig mewn da bryd i gynnal lefelau datblygu parhaus. Mae Horizon yn gobeithio y bydd modd canfod ffordd ymlaen, drwy drafod â Llywodraeth y DU, a fydd yn caniatáu i’r gwaith ailddechrau ac yn ei alluogi i gyflenwi trydan carbon isel, diogel, ar raddfa fawr o’r safle.

Dogfennau

Cliciwch y dolenni isod i weld agendâu, cofnodion a dogfennau eraill sy´n ymwneud â chyfarfodydd Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa.

Aelodaeth

Mae´r sefydliadau sy´n cael eu gwahodd i gyfarfodydd Grŵp Cyswllt y Prosiect i´w gweld isod

Academi Sgiliau Cenedlaethol
Aelod Cynulliad Arfon
Aelod Cynulliad Conwy
Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd
Aelod Cynulliad Ynys Môn
Aelod Seneddol Arfon
Aelod Seneddol Conwy
Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd
Aelod Seneddol Ynys Môn
Aelodau Cynulliad Rhanbarthol Gogledd Cymru
Aelodau Senedd Ewrop dros Ogledd Cymru
Aelodau Ward Cyngor Sir Ynys Môn – Ward Llifon
Aelodau Ward Cyngor Sir Ynys Môn – Ward Talybolion
Aelodau Ward Cyngor Sir Ynys Môn – Ward Twrcelyn
Aelodau Ward Cyngor Sir Ynys Môn – Ynys Gybi
Canolfan Cyngor ar Bopeth Ynys Môn
Carrog Renewables
CBI Cymru
Chwarae Teg
Clwb Rotari Caergybi
Coleg Menai/Grŵp Llandrillo Menai
Cwmni Cemaes Cyf
Cyd-gyngor Safle Gorsaf Bŵer Wylfa
Cyfeillion y Ddaear
Cyfoeth Naturiol Cymru (Arsylwi)
Cymdeithas Amaethyddol MônCymdeithas Gweithwyr wedi Ymddeol Wylfa
Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA)
Cymunedau’n Gyntaf
Cyngor Cymuned Llanbadrig
Cyngor Cymuned Llaneilian
Cyngor Cymuned Llanerchymedd
Cyngor Cymuned Llanfachraeth
Cyngor Cymuned Llanfaethlu
Cyngor Cymuned Tref Alaw
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Tref Amlwch
Cyngor Tref Caergybi
Cynrychiolydd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynrychiolydd o Gyngor Gwynedd  
Cynrychiolydd Safle yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear / Y Swyddfa Diogelwch Niwclear Sifil
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Lleisiau Lleol
Llywodraeth Cymru (Gogledd Cymru) (Arsylwi)
Magnox Cyf
Medrwn Môn
Menter Mechell
Menter Môn
Merched y Wawr
Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru
Partneriaeth Twristiaeth Ynys MônPAWB
Prifysgol Bangor
Rhaglen Ynys Ynni
Taith i Waith
Taran
Twristiaeth Gogledd Cymru
Undeb Amaethwyr Cymru
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU)
Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (Arsylwi)
Ymddiriedolaeth Bodorgan
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW)
Yr Adran Gwaith a Phensiynau
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Ysgol Gyfun Llangefni
Ysgol Gynradd Cemaes
Ysgol Syr Thomas Jones
Ysgol Uwchradd Bodedern
Ysgol Uwchradd Caergybi
Ysgol Uwchradd David Hughes
Defaid.com/CLICarlein
Dŵr Cymru
Ffederasiwn Busnesau Bach Môn
Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
Ffederasiwn Sefydliad y Merched Môn
Ffederasiwn y Busnesau Bach
Greenpeace
Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Heneiddio’n Dda Amlwch
Hitachi-GE

Cysylltu â ni

Rydym yn croesawu ymholiadau gan sefydliadau a chyrff cymunedol a hoffai gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd.

Os hoffech chi ofyn cwestiwn, dod i’n cyfarfod nesaf neu enwebu eich sefydliad i gael ei ystyried yn aelod newydd,
cysylltwch â ni ar 0800 954 9516 neu anfonwch neges e-bost at ymholiadauwylfa@
horizonnuclearpower.com

I gael rhagor o wybodaeth am PŴER NIWCLEAR HORIZON
CLICIWCH YMA